Other
Madhya Pradesh boycotts modern utilization of oxygen